แสดงภาพ

ทัวร์รัสเซีย เจาะลึกมอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ซาร์กอส 7วัน
Booking Code: EUR-E 03

เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว ชมละครสัตว์รัสเชี่ยนเซอร์คัส / ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย    พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส พาเลซ ชิมคาเวียร์  พร้อมจิบว้อดก้า พักโรงแรมชั้นหนึ่ง

วันแรก                     กรุงเทพฯ มอสโคว์

                 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน……………………………………… พนักงานบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

                 ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่………………………………………………..

                 ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

                 นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับ การยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

                 บริการอาหารค่ำ

                 พักค้างคืน ณ โรงแรม……………………………………………………  

วันที่สอง                    กรุงมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน - รัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ รัสเซีย

                 ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์ รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการ จากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึง ไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง  จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

                 บริการอาหารกลางวัน

 บ่าย           ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านชมย่านธุรกิจ การค้า     จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆนำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์

                 นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และ บรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคน สำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ ชมมหาวิทยาลัย มอสโคว์ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ เนินเขา สแปโรว์

                 บริการอาหารค่ำ

                 นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์ และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ

                 พักค้างคืน ณ โรงแรม…………………………………………………

วันที่สาม                    กรุงมอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้ชมภาพความเป็นอยู่สองข้างทางของชาวรัสเซีย นำชม วิหาร เก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 1 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆัง เก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST.SERGIUS) ที่แท่นบูชาประดับ ประดาด้วยเงินบริสุทธิ์

                บริการอาหารกลางวัน

บ่าย            ออกเดินทางกลับกรุงมอสโคว์ ให้ท่านได้มีเวลาอิสระสำหรับช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ถนนคนเดิน อารบัท สตรีท (ARBAT)   

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เซเรเมเตโว กรุงมอสโคว์

                 ออกเดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน แอร์พูลโคโว่ โดยเที่ยวบินที่...........................(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวด  เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่ง บางครั้งอาจรวมถึงกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย   ซึ่งอาจจะทำให้ท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนัก เพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย) ถึงสนามบินพูลโคโว นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

                 บริการอาหารค่ำ

                 พักค้าคืน ณ โรงแรม………………………………………………………

วันที่สี่                       เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว - ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส

เช้า             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย ปัจจุบัน    พระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และ ศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

                 บริการอาหารกลางวัน  

บ่าย            นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ ราชินีแห่งยุโรปเหนือผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย  ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้น พื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็ก ซานเดอร์ที่ 3  ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นชม เรือลาดตระเวน ออโรร่าที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราช พิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย แวะถ่ายรูปที่ อารามชี สมอลนี่ คอนแวนน์ สีฟ้าสลับขาวที่ตั้งตระหง่านสวยงาม นำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส  มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วย หินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก

                 นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมวอดก้า คาเวียร์

                 บริการอาหารค่ำ

                 พักค้างคืน    โรงแรม………………………………………………………………………

วันที่ห้า                     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้น ในสมัยพระจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลือง อร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

                 บริการอาหารกลางวัน

บ่าย            ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น        

                 อเล็กซานเดร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชม พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซที่สวยงาม หลังหนึ่งในรัสเซียด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมสวน อันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

                 จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค

                 บริการอาหารค่ำ

                 พักค้างคืน    โรงแรม…………………………………………………………………….  

วันที่หก                     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ กรุงเทพฯ

เช้า             บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

                 นำชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอลซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บ พระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพูลโคโว

                 บริการอาหารกลางวัน

บ่าย            ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน…………………………………………………………เที่ยวบินที……………………………………..

วันที่เจ็ด                    กรุงเทพฯ

                 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

แสดงภาพ